สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  กงกาหน
 
1. นางวาริน  อู่ศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวรัญญิฎา  บุญเพลิง
 
1. นางวาริน  อู่ศิริ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลลดา  ชุมจิตต์
 
1. นางภัทรพร  บุราณคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฑสุดา  อวบสันเทียะ
 
1. นางภัทรพร  บุราณคำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  ประเสริฐ
2. เด็กชายสุทธิภัทร  นุ่มสุวรรณ
 
1. นางสาวนาตยา  อ่อนทรวง
2. นางวาริน  อู่ศิริ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชชาพร  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายวีรภัทร  เชิดชู
 
1. นางสาวนาตยา  อ่อนทรวง
2. นางวาริน  อู่ศิริ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ธูปขุนทด
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไหวพริบ
3. เด็กหญิงทมิตา  ศรีทองสุข
4. เด็กหญิงทิพย์กมล  เปรมมานุพันธ์
5. เด็กหญิงนิภาดา  อินสิงห์
6. เด็กหญิงวราลี  ดารา
7. เด็กหญิงวริศรา  ไม้แก้ว
8. เด็กหญิงศศิธร  พลงาม
9. เด็กหญิงศุภรัตน์  เชิดชู
10. เด็กหญิงแสงระวี  เหิดขุนทด
 
1. นางวาริน  อู่ศิริ
2. นางสาวนาตยา  อ่อนทรวง
3. นางสาวสมฤดี  ลือดารา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงกรณิษาภา  ธงสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐพร  สืบเสาะจบ
 
1. นายธุวานนท์  โพธิ
2. นายอำนาจ  ประเสริฐ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายวิสุทธิ์  ศรีม่วง
2. เด็กชายสิทธิโชค  แสงภูมิ
3. เด็กชายสุพรรณ  ปานโหน่ง
 
1. นายสำราญ  ทองสุก
2. นางวาริน  อู่ศิริ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธันยพร  ยุทธกลาง
 
1. นายอำนาจ  ประเสริฐ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธุ์ยุลา
2. เด็กชายทัศย์พล  กลีบกลาง
3. เด็กชายธนภัทร  โอดจันทึก
4. เด็กชายภัทรพล  เมฆมัว
5. เด็กชายวุฒิพงศ์  สนิทบุญ
6. เด็กชายสุรบดินทร์  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นายสำราญ  ทองสุก
2. นายอำนาจ  ประเสริฐ
3. นายธุวานนท์  โพธิ
 
12 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  แมบจันทึก
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีชัยชู
 
1. นางสาวเรวดี  รัตนวิจิตร
2. นายสำราญ  ทองสุก
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  อยู่สินธ์
 
1. นายสำราญ  ทองสุก
2. นางสาวเรวดี  รัตนวิจิตร
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แพร่งสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเจมริน  บุญหนัก
 
1. นางสาวเรวดี  รัตนวิจิตร
2. นายสำราญ  ทองสุก
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 15 1. เด็กชายธัญชนก  ขอเห็นกลาง
 
1. นางสาวเอื้อมพร  วิมุกตะลภ
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายกิตติภพ  ค้าข้าว
2. เด็กชายซูปาฮัน  สาม๊ะ
3. เด็กชายปิยชาติ  แถมโพธิ์
 
1. นางสาวเอื้อมพร  วิมุกตะลภ
2. นางประสานศรี  ปัถวี
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  กาบกลาง
2. เด็กหญิงนริศรา  นาคำ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  จงแจ้งกลาง
 
1. นางศรานุช  บุญเพลิง
2. นางประสานศรี  ปัถวี