สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับบอน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงญาณีนาถ  หมื่นมี
 
1. นางสุภัชชกา  ศรแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงเมธาวี  คล้ำดำ
 
1. นายนัฐพร  แสนสุข
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ด่านทอง
 
1. นางสาวปริศนา  ชูวงษ์