สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับบอน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกันต์ธร  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายอนุศร  ทองด้วง
 
1. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชนกชนม์   ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  สายดวง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวสิริวรรณ   สารประดิษฐ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจักรพงษ์  แซ่เติ้น
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา   มุ่งหมาย
3. เด็กหญิงอลิสา  โฮมชัยวงศ์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  สารประดิษฐ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนิธิศ  นามบุรี
 
1. นายนัฐพร  แสนสุข
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชัยมงคล  ต้นเทียน
 
1. นางสาวปริศนา  ชูวงษ์