สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับบอน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สมบูรณ์
 
1. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกันต์ธร  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายอนุศร  ทองด้วง
 
1. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชนกชนม์   ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  สายดวง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวสิริวรรณ   สารประดิษฐ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจักรพงษ์  แซ่เติ้น
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา   มุ่งหมาย
3. เด็กหญิงอลิสา  โฮมชัยวงศ์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  สารประดิษฐ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพชร  ยิ่งดอน
2. เด็กชายศักดิ์ภัทร  ศรีสว่าง
 
1. นางสุภัชชกา  ศรแก้ว
2. นายณัฐพร  แสนสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงญาณีนาถ  หมื่นมี
 
1. นางสุภัชชกา  ศรแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงพุทธกานต์  แซ่ม้า
 
1. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายชาคร  วิสุทธิกุลชัย
 
1. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิติมา  มีเดชา
2. เด็กหญิงวรรณษา  วิจิตรภาพ
 
1. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนิธิศ  นามบุรี
 
1. นายนัฐพร  แสนสุข
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงเมธาวี  คล้ำดำ
 
1. นายนัฐพร  แสนสุข
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชัยมงคล  ต้นเทียน
 
1. นางสาวปริศนา  ชูวงษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ด่านทอง
 
1. นางสาวปริศนา  ชูวงษ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤติมา  สายวรรณ์
2. เด็กหญิงจิราพร  คัมภิรานนท์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   ชนะพรรค
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  กรองทอง
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  สวนจันทร์
6. เด็กหญิงรจเรศ  โพโยธี
 
1. นางสุภัชชกา  ศรแก้ว
2. นายอมรินทร์  วีระประสิทธิ์
3. นางทิพมล  ทองสิงห์
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 17 1. เด็กชายจิรภ้ทร   แซ่ม้า
2. เด็กชายฐิติรัฐ  แซ่ย้า
3. เด็กชายประก่ศิต  มุกแก้ว
 
1. นางมณฑา  โมทนะเทศ
2. นางศุภลักษณ์  ศรีจินดา
 
16 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74 เงิน 26 1. เด็กชายทัศเทพ  คุ้มเหม
 
1. นางมณฑา  โมทนะเทศ