สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุจิรา  จากงูเหลือม
 
1. นางสาวจารุณี  น้อยพันธุ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีลี
2. เด็กชายพานเพ็ชร  เงื่อนกลาง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขมักดัน
4. เด็กชายวีรวัฒน์  อวบสันเทียะ
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  จำเรืองฤทธิ์
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  โชติกะ
 
1. นายอิทธิรัตน์  ควรชม
2. นางสาวนิตยา  ภูจำปา
3. นางสาวภาวินี  ครองรักษ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สิริมา
2. เด็กหญิงวาสนา  แก้วดก
3. เด็กหญิงอนุสรา  นักธรรม
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  แจ่มใส
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรมล  แก้วกลาง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  อินทร์ศรี
3. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  โดดกระโทก
 
1. นางมยุรี  ประเสริฐ
2. นางสาวนิตยา  ยอดจันทร์