สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  ผุดผ่อง
2. เด็กชายจีระพงษ์  เดือนกลาง
 
1. นายเกริกเกียรติ  เตโช
2. นางสาวนิตยา  ยอดจันทร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาดา  หนุนกลาง
 
1. นางจันทร์จิรา  คุ้มสมบัติ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงสายธาร  เดือนกลาง
 
1. นางจันทร์จิรา  คุ้มสมบัติ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ขอถือกลาง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  แจ่มใส
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำภาค
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  แจ่มใส
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกลยุทธ  จันทร์คติ
2. เด็กชายธณยศ  สงนอก
 
1. นางสาวสุกัญญา  อาลีอุสมาน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  จงกลาง
2. เด็กชายวุฒิชัย  จันกรุด
 
1. นางสาวสุกัญญา  อาลีอุสมาน
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หีบสำโรง
2. เด็กชายพรเทพ  วิมาร
 
1. นางสาวสุรัตน์  ส่างเสาร์
2. นางสาวภาวินี  ครองรักษ์