สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิวาศิณี  แจ้งกระจ่าง
2. เด็กหญิงพิรดา  จันทรกรุด
3. เด็กหญิงสุนิษา  จันกรุด
 
1. นายเสนอ  ใจชอบสันเทียะ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขาวทุ่ง
2. เด็กชายธณยศ  สงนอก
 
1. นายอภิวัฒน์  ประมวลรัมย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงจันทิมา  ไม้พลอง
 
1. นางจันทร์จิรา  คุ้มสมบัติ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กชายธณยศ  สงนอก
2. เด็กหญิงโสรญา  พึ่งสนามชัยเขต
 
1. นางสาวสุรัตน์  ส่างเสาร์
2. นางสาวภาวินี  ครองรักษ์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หีบสำโรง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  วุฒิสุขไพศาล
3. เด็กหญิงภคพร  เจียมกลาง
 
1. นางมยุรี  ประเสริฐ
2. นางสาวนิตยา  ยอดจันทร์