สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงเกษร  บังขุนทด
 
1. นางสาวนิตยา  ภูจำปา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิษณุ  แพวขุนทด
 
1. นางสาวจารุณี  น้อยพันธุ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลักขณา  แนมขุนทด
2. เด็กหญิงอรทัย  แก้วโสนด
 
1. นางสาวจารุณี  น้อยพันธุ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายอภิวิชญ์  จันทร์คติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  อาลีอุสมาน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกลยุทธ  จันทร์คติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  อาลีอุสมาน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงฤทัย  วิลัย
2. เด็กหญิงวรรณพร  เจ็กจันทึก
3. เด็กชายสงกรานต์   ศรีโศรก
 
1. นายเสนอ  ใจชอบสันเทียะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปลั่งปัญญา
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ครัวกลาง
 
1. นายเสนอ  ใจชอบสันเทียะ