สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงเกษร  บังขุนทด
 
1. นางสาวนิตยา  ภูจำปา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุจิรา  จากงูเหลือม
 
1. นางสาวจารุณี  น้อยพันธุ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิษณุ  แพวขุนทด
 
1. นางสาวจารุณี  น้อยพันธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขาวทุ่ง
 
1. นางสาวจารุณี  น้อยพันธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลักขณา  แนมขุนทด
2. เด็กหญิงอรทัย  แก้วโสนด
 
1. นางสาวจารุณี  น้อยพันธุ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายอภิวิชญ์  จันทร์คติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  อาลีอุสมาน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกลยุทธ  จันทร์คติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  อาลีอุสมาน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงฤทัย  วิลัย
2. เด็กหญิงวรรณพร  เจ็กจันทึก
3. เด็กชายสงกรานต์   ศรีโศรก
 
1. นายเสนอ  ใจชอบสันเทียะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิวาศิณี  แจ้งกระจ่าง
2. เด็กหญิงพิรดา  จันทรกรุด
3. เด็กหญิงสุนิษา  จันกรุด
 
1. นายเสนอ  ใจชอบสันเทียะ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปลั่งปัญญา
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ครัวกลาง
 
1. นายเสนอ  ใจชอบสันเทียะ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  ผุดผ่อง
2. เด็กชายจีระพงษ์  เดือนกลาง
 
1. นายเกริกเกียรติ  เตโช
2. นางสาวนิตยา  ยอดจันทร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์สุคนธ์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วกลาง
 
1. นายเกริกเกียรติ  เตโช
2. นางสาวนิตยา  ยอดจันทร์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขาวทุ่ง
2. เด็กชายธณยศ  สงนอก
 
1. นายอภิวัฒน์  ประมวลรัมย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาดา  หนุนกลาง
 
1. นางจันทร์จิรา  คุ้มสมบัติ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงจันทิมา  ไม้พลอง
 
1. นางจันทร์จิรา  คุ้มสมบัติ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงสายธาร  เดือนกลาง
 
1. นางจันทร์จิรา  คุ้มสมบัติ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิภาดา  ครัวกลาง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  แจ่มใส
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรกมล  อินทร์ศรี
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  แจ่มใส
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ขอถือกลาง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  แจ่มใส
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำภาค
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  แจ่มใส
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรทัย  แก้วโสนด
 
1. นายอิทธิรัตน์  ควรชม
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีลี
2. เด็กชายพานเพ็ชร  เงื่อนกลาง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขมักดัน
4. เด็กชายวีรวัฒน์  อวบสันเทียะ
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  จำเรืองฤทธิ์
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  โชติกะ
 
1. นายอิทธิรัตน์  ควรชม
2. นางสาวนิตยา  ภูจำปา
3. นางสาวภาวินี  ครองรักษ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์สุคนธ์
2. เด็กหญิงลักขณา  แนมขุนทด
 
1. นายอิทธิรัตน์  ควรชม
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกลยุทธ  จันทร์คติ
2. เด็กชายธณยศ  สงนอก
 
1. นางสาวสุกัญญา  อาลีอุสมาน
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  จงกลาง
2. เด็กชายวุฒิชัย  จันกรุด
 
1. นางสาวสุกัญญา  อาลีอุสมาน
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงโสรญา  พึ่งสนามชัยเขต
 
1. นายอิทธิรัตน์  ควรชม
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กชายธณยศ  สงนอก
2. เด็กหญิงโสรญา  พึ่งสนามชัยเขต
 
1. นางสาวสุรัตน์  ส่างเสาร์
2. นางสาวภาวินี  ครองรักษ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หีบสำโรง
2. เด็กชายพรเทพ  วิมาร
 
1. นางสาวสุรัตน์  ส่างเสาร์
2. นางสาวภาวินี  ครองรักษ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สิริมา
2. เด็กหญิงวาสนา  แก้วดก
3. เด็กหญิงอนุสรา  นักธรรม
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  แจ่มใส
 
30 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หีบสำโรง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  วุฒิสุขไพศาล
3. เด็กหญิงภคพร  เจียมกลาง
 
1. นางมยุรี  ประเสริฐ
2. นางสาวนิตยา  ยอดจันทร์
 
31 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรมล  แก้วกลาง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  อินทร์ศรี
3. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  โดดกระโทก
 
1. นางมยุรี  ประเสริฐ
2. นางสาวนิตยา  ยอดจันทร์