สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับพริก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรกันย์  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงอาริสา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกตุวดี  ใจมะเริง
 
1. นางสาวกุลสตรี  โชติวิวัฒน์
2. นางประมวล  ไปนอก
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไวย์ญากรณ์  สายบัว
 
1. นางสาวอาทิติยา  จาบประโคน