สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับพริก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงพิมพ์พีรา  สรสิทธิ์
 
1. นางสาวธนภรณ์  น้อยบ้านโง้ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรภา
 
1. นางประมวล  ไปนอก
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงรมิดา  วรรณกิจ
2. เด็กหญิงรินลดา  ท่ากลาง
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  สุขจันทร์
 
1. นางศุจินธรา  ไพรเขียว