สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับพริก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสุวรรณี   หนูแดง
 
1. นางประมวล  ไปนอก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูวดล  ไทยพวน
 
1. นางประมวล  ไปนอก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 31.56 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายวีรวัฒน์  พลมีสัก
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองอยู่
 
1. นายสมชาย  มีสัตย์ธรรม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกมล  คำถนอม
2. เด็กชายพีรพงษ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. นายสมชาย  มีสัตย์ธรรม