สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับพริก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสุวรรณี   หนูแดง
 
1. นางประมวล  ไปนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงพิมพ์พีรา  สรสิทธิ์
 
1. นางสาวธนภรณ์  น้อยบ้านโง้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรภา
 
1. นางประมวล  ไปนอก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูวดล  ไทยพวน
 
1. นางประมวล  ไปนอก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 31.56 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายวีรวัฒน์  พลมีสัก
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองอยู่
 
1. นายสมชาย  มีสัตย์ธรรม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกมล  คำถนอม
2. เด็กชายพีรพงษ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. นายสมชาย  มีสัตย์ธรรม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรกันย์  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงอาริสา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกตุวดี  ใจมะเริง
 
1. นางสาวกุลสตรี  โชติวิวัฒน์
2. นางประมวล  ไปนอก
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงรมิดา  วรรณกิจ
2. เด็กหญิงรินลดา  ท่ากลาง
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  สุขจันทร์
 
1. นางศุจินธรา  ไพรเขียว
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงกีรติกา  มีผล
 
1. นางศุจินธรา  ไพรเขียว
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไวย์ญากรณ์  สายบัว
 
1. นางสาวอาทิติยา  จาบประโคน