สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชาดา  สาภา
 
1. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรภา  สอนศรี
2. เด็กหญิงชลทิชา  วงษ์เพ็ชร
3. เด็กหญิงดรุณี  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาวรินดา  พงค์นะภา
2. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพดล  พลไธสง
2. เด็กชายเฉลิมพล  สิงห์วี
 
1. นางสาวชนาภา  ทำเสร็จ
2. นางสาวอธัญญา  พลขาง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ช้างสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวณิดา  ทองแสง
3. เด็กหญิงวาสนา  วิเชียร
4. เด็กหญิงสุชานุช  มะลิวัตร
5. เด็กหญิงอภิสรา  การัตน์
 
1. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
2. นางสาวพัษทริยา  นิตย์ใหม่
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ผินกลาง
2. เด็กหญิงมนต์วิชา  อยู่สำราญ
3. เด็กหญิงรุจิรา  เหลืองจันทึก
4. เด็กหญิงสุธิตา  บุญจง
5. เด็กหญิงเกสรา  จุทานัน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
2. นางขวัญพัฒน์  ขันทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชรี  มีแฟง
2. เด็กชายอิฐสรา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
2. นางขวัญพัฒน์  ขันทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิริยากร  เลิศพรสุทธิรัตน์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เครือน้ำคำ
 
1. นางพรรณพร  เสริมศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงฟาริดา  ผันกลาง
 
1. นางสาวนวพร  สุขสำราญ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  หวลจันทึก
 
1. นางสาวนวพร  สุขสำราญ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่างโคกสูง
2. เด็กหญิงธนัญชพร  คำชมพู
3. เด็กหญิงนิรดา  ทองวิเศษ
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุญรัตน์
5. เด็กหญิงแก้วกัลยา  วงษ์ประยูร
 
1. นางเพ็ญศรี  ทองนพเก้า
2. นางสาวชนาภา  ทำเสร็จ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์ทา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฆ้องนอก
3. เด็กชายวรเมธ  รักจันทึก
 
1. นางสาวหยาดนภา  สลาม
2. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ฆ้องนอก
2. เด็กหญิงรัตติยากร  เชื้อไร่
3. เด็กหญิงอรณี  ยิ้มโกทับ
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทมาตร
2. เด็กหญิงพรชิตา  เพ็ญภูมิ
3. เด็กหญิงมนัชญา  อันสันเทียะ
 
1. นางสาวหยาดนภา  สลาม
2. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวลศิริ  บุญมา
2. เด็กหญิงฟาริดา  ผันกลาง
3. เด็กหญิงเพชร  เสือไหล
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภูมิ  อุ่นจิตร
2. เด็กชายปณชัย  เพ็ชรขาว
 
1. นายสุรสิทธิ์  โนภาศ
2. นายพยนต์  เหนือโท
 
17 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  มณีกลาง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  โลหะกุล
 
1. นายพยนต์  เหนือโท
2. นายสุรสิทธิ์  โนภาศ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แช่มรัมย์
2. เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์ศรี
3. เด็กหญิงสะวีหรา  หนิมพานิช
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นายวิเชียน  แสงแดง
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 10 1. เด็กชายธิติกร  ถวิลวงษ์
 
1. นางสาวชลนา  ทองกร