สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญรอด
 
1. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงเนตรดาว  นาคพันธุ์
 
1. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญประดิษฐ์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ผินกลาง
3. เด็กหญิงพัชรี  ช่างโคกสูง
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงนริสา  ทองเริ่ม
2. เด็กหญิงสุนันทา  จันตา
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงเพิง
2. เด็กหญิงอารียา  ยิ้มโกทับ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
2. นางขวัญพัฒน์  ขันทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายสุขสันต์  แสงเพิง
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ฉิมมาลี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
2. นางขวัญพัฒน์  ขันทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันจิรา  นาหมื่นวัย
2. เด็กหญิงชัยพร  ดีดา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองงาม
4. เด็กชายธนิสร  ประคอง
5. เด็กชายปิยะ  ปรางทอง
6. เด็กหญิงรติพร  จันทร์พิลา
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  พละโพธิ์
8. เด็กหญิงสุพัตรา  อนุภาพ
9. เด็กหญิงหนึ่ง  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงอริสา  คำป้อง
 
1. นางสาวปาริฉัตร์  ปั้นอยู่
2. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
3. นางขวัญพัฒน์  ขันทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เคนมี
 
1. นางสาวชลินธร  กางเกตุ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงเพิง
 
1. นางฤทัยรัตน์  แก้วดวงดี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 23 1. เด็กชายกรรชัย  พลไธสง
2. เด็กชายธิติวุฒิ  รินกระโทก
3. เด็กชายพงษ์เดช  แสงทองแดง
 
1. นางสาวชลินธร  กางเกตุ
2. นางฤทัยรัตน์  แก้วดวงดี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติยากร  เชื้อไร่
2. เด็กหญิงสิริมล  ดาวลอย
3. เด็กหญิงสุทธิมา  ผิวสว่าง
4. เด็กหญิงอนัญญา  คำมี
5. เด็กหญิงอรณี  ยิ้มโกทับ
 
1. นางสาวนวพร  สุขสำราญ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายนพรุจ  หมวดอินทร์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รักจันทึก
 
1. นายเกษมศักดิ์  ขวัญหวัน
2. นางฤทัยรัตน์  แก้วดวงดี
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เอกจันทึก
2. เด็กชายพนธกร  หมอยา
 
1. นายพยนต์  เหนือโท
2. นายสุรสิทธิ์  โนภาศ
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 21 1. เด็กชายธีระนันท์  ขันชัย
2. เด็กชายมงคล  สิงห์วี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรขาว
 
1. นายวิเชียน  แสงแดง
2. นางสาวชเนตตรี  ยอมมะเริง
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 31 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์สนิท
 
1. นายวิเชียน  แสงแดง