สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวณิดา  ทองแสง
 
1. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงหนึ่ง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมวดอินทร์
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ใจชุ่ม
2. เด็กหญิงพัชรี  ชัยศิลป์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ยิ้มโกทับ
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เงาสุมาตย์
2. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนฤมล  ภิญโย
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  วิลัยทอง
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เงาสุมาตย์
2. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ก่อนกลาง
2. เด็กชายพันธกานต์  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ประเสริฐ
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เงาสุมาตย์
2. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงปนัดดา  หนิมพานิช
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์ทา
 
1. นายเกษมศักดิ์  ขวัญหวัน
2. นายปัณณวิชญ์  แก้วสุพรรณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายชุติไชย  หวังจุนกลาง
 
1. นางฤทัยรัตน์  แก้วดวงดี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายรัตนากร  ยอดสูงเนิน
2. เด็กชายวรพรต  พละโพธิ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  พุธแดง
 
1. นางสาวชลินธร  กางเกตุ
2. นางฤทัยรัตน์  แก้วดวงดี