สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แช่มรัมย์
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงอภิสรา  การัตน์
 
1. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ปะสังคะเต
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เล็กดา
 
1. นางสาวหยาดนภา  สลาม
2. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทวีโคตร
 
1. นางสาวอธัญญา  พลขาง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกิตติภัทร  บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงแข
 
1. นางสาวรินดา  พงค์นะภา
2. นางสาวอธัญญา  พลขาง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  จินวงษ์
 
1. นางยุพิน  ภาษยะวัตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐพนธ์  จันทร์คง
 
1. นางสาวอธัญญา  พลขาง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรพีพร  สุขเจริญ
 
1. นางสาวรินดา  พงค์นะภา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายชนะชัย  สุนทรชื่น
2. เด็กหญิงปรารถนา  เพ็ชรขาว
3. เด็กหญิงวริศรา  จำปาแท้
 
1. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
2. นางสาวทัศนีวรรณ  เงาสุมาตย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิณณพัต  เฉกแสงทอง
2. เด็กชายพรนิรันดิ์  พรมสร
3. เด็กหญิงรุจิรา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
2. นางสาวทัศนีวรรณ  เงาสุมาตย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุทธ  เขียวปัด
2. เด็กชายสมชาย  จันทะดวง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
2. นางสาวทัศนีวรรณ  เงาสุมาตย์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวละออ
2. เด็กหญิงเบญญาภร  บุญพรม
 
1. นายปัณณวิชญ์  แก้วสุพรรณ
2. นายเกษมศักดิ์  ขวัญหวัน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปราณี  รัตนนท์
2. เด็กหญิงพนิดา  มาสาย
 
1. นางสาวพัษทริยา  นิตย์ใหม่
2. นางฤทัยรัตน์  แก้วดวงดี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ชินรัมย์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิราพร  กลีบเกษร
 
1. นางพรรณพร  เสริมศรี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  กลีบกลางดอน
2. เด็กหญิงวิภาดา  แสงพรม
 
1. นางพรรณพร  เสริมศรี
2. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์