สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญรอด
 
1. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงเนตรดาว  นาคพันธุ์
 
1. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แช่มรัมย์
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวณิดา  ทองแสง
 
1. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงหนึ่ง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทะดวง
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงอภิสรา  การัตน์
 
1. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชาดา  สาภา
 
1. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมวดอินทร์
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญประดิษฐ์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ผินกลาง
3. เด็กหญิงพัชรี  ช่างโคกสูง
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ปะสังคะเต
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เล็กดา
 
1. นางสาวหยาดนภา  สลาม
2. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงนริสา  ทองเริ่ม
2. เด็กหญิงสุนันทา  จันตา
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทวีโคตร
 
1. นางสาวอธัญญา  พลขาง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรภา  สอนศรี
2. เด็กหญิงชลทิชา  วงษ์เพ็ชร
3. เด็กหญิงดรุณี  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาวรินดา  พงค์นะภา
2. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพดล  พลไธสง
2. เด็กชายเฉลิมพล  สิงห์วี
 
1. นางสาวชนาภา  ทำเสร็จ
2. นางสาวอธัญญา  พลขาง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกิตติภัทร  บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงแข
 
1. นางสาวรินดา  พงค์นะภา
2. นางสาวอธัญญา  พลขาง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  จินวงษ์
 
1. นางยุพิน  ภาษยะวัตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐพนธ์  จันทร์คง
 
1. นางสาวอธัญญา  พลขาง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรพีพร  สุขเจริญ
 
1. นางสาวรินดา  พงค์นะภา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายชนะชัย  สุนทรชื่น
2. เด็กหญิงปรารถนา  เพ็ชรขาว
3. เด็กหญิงวริศรา  จำปาแท้
 
1. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
2. นางสาวทัศนีวรรณ  เงาสุมาตย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิณณพัต  เฉกแสงทอง
2. เด็กชายพรนิรันดิ์  พรมสร
3. เด็กหญิงรุจิรา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
2. นางสาวทัศนีวรรณ  เงาสุมาตย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ใจชุ่ม
2. เด็กหญิงพัชรี  ชัยศิลป์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ยิ้มโกทับ
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เงาสุมาตย์
2. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนฤมล  ภิญโย
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  วิลัยทอง
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เงาสุมาตย์
2. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ก่อนกลาง
2. เด็กชายพันธกานต์  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ประเสริฐ
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เงาสุมาตย์
2. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุทธ  เขียวปัด
2. เด็กชายสมชาย  จันทะดวง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
2. นางสาวทัศนีวรรณ  เงาสุมาตย์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ช้างสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวณิดา  ทองแสง
3. เด็กหญิงวาสนา  วิเชียร
4. เด็กหญิงสุชานุช  มะลิวัตร
5. เด็กหญิงอภิสรา  การัตน์
 
1. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
2. นางสาวพัษทริยา  นิตย์ใหม่
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ผินกลาง
2. เด็กหญิงมนต์วิชา  อยู่สำราญ
3. เด็กหญิงรุจิรา  เหลืองจันทึก
4. เด็กหญิงสุธิตา  บุญจง
5. เด็กหญิงเกสรา  จุทานัน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
2. นางขวัญพัฒน์  ขันทอง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงเพิง
2. เด็กหญิงอารียา  ยิ้มโกทับ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
2. นางขวัญพัฒน์  ขันทอง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายสุขสันต์  แสงเพิง
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ฉิมมาลี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
2. นางขวัญพัฒน์  ขันทอง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชรี  มีแฟง
2. เด็กชายอิฐสรา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
2. นางขวัญพัฒน์  ขันทอง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันจิรา  นาหมื่นวัย
2. เด็กหญิงชัยพร  ดีดา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองงาม
4. เด็กชายธนิสร  ประคอง
5. เด็กชายปิยะ  ปรางทอง
6. เด็กหญิงรติพร  จันทร์พิลา
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  พละโพธิ์
8. เด็กหญิงสุพัตรา  อนุภาพ
9. เด็กหญิงหนึ่ง  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงอริสา  คำป้อง
 
1. นางสาวปาริฉัตร์  ปั้นอยู่
2. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
3. นางขวัญพัฒน์  ขันทอง
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงปนัดดา  หนิมพานิช
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์ทา
 
1. นายเกษมศักดิ์  ขวัญหวัน
2. นายปัณณวิชญ์  แก้วสุพรรณ
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวละออ
2. เด็กหญิงเบญญาภร  บุญพรม
 
1. นายปัณณวิชญ์  แก้วสุพรรณ
2. นายเกษมศักดิ์  ขวัญหวัน
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เคนมี
 
1. นางสาวชลินธร  กางเกตุ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงเพิง
 
1. นางฤทัยรัตน์  แก้วดวงดี
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายชุติไชย  หวังจุนกลาง
 
1. นางฤทัยรัตน์  แก้วดวงดี
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตติยากร  เชื้อไร่
 
1. นายพยนต์  เหนือโท
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปราณี  รัตนนท์
2. เด็กหญิงพนิดา  มาสาย
 
1. นางสาวพัษทริยา  นิตย์ใหม่
2. นางฤทัยรัตน์  แก้วดวงดี
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  กองแก้ว
 
1. นายพยนต์  เหนือโท
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 23 1. เด็กชายกรรชัย  พลไธสง
2. เด็กชายธิติวุฒิ  รินกระโทก
3. เด็กชายพงษ์เดช  แสงทองแดง
 
1. นางสาวชลินธร  กางเกตุ
2. นางฤทัยรัตน์  แก้วดวงดี
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายรัตนากร  ยอดสูงเนิน
2. เด็กชายวรพรต  พละโพธิ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  พุธแดง
 
1. นางสาวชลินธร  กางเกตุ
2. นางฤทัยรัตน์  แก้วดวงดี
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิริยากร  เลิศพรสุทธิรัตน์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ชินรัมย์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เครือน้ำคำ
 
1. นางพรรณพร  เสริมศรี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงฟาริดา  ผันกลาง
 
1. นางสาวนวพร  สุขสำราญ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  หวลจันทึก
 
1. นางสาวนวพร  สุขสำราญ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิราพร  กลีบเกษร
 
1. นางพรรณพร  เสริมศรี
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติยากร  เชื้อไร่
2. เด็กหญิงสิริมล  ดาวลอย
3. เด็กหญิงสุทธิมา  ผิวสว่าง
4. เด็กหญิงอนัญญา  คำมี
5. เด็กหญิงอรณี  ยิ้มโกทับ
 
1. นางสาวนวพร  สุขสำราญ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  กลีบกลางดอน
2. เด็กหญิงวิภาดา  แสงพรม
 
1. นางพรรณพร  เสริมศรี
2. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่างโคกสูง
2. เด็กหญิงธนัญชพร  คำชมพู
3. เด็กหญิงนิรดา  ทองวิเศษ
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุญรัตน์
5. เด็กหญิงแก้วกัลยา  วงษ์ประยูร
 
1. นางเพ็ญศรี  ทองนพเก้า
2. นางสาวชนาภา  ทำเสร็จ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์ทา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฆ้องนอก
3. เด็กชายวรเมธ  รักจันทึก
 
1. นางสาวหยาดนภา  สลาม
2. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ฆ้องนอก
2. เด็กหญิงรัตติยากร  เชื้อไร่
3. เด็กหญิงอรณี  ยิ้มโกทับ
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทมาตร
2. เด็กหญิงพรชิตา  เพ็ญภูมิ
3. เด็กหญิงมนัชญา  อันสันเทียะ
 
1. นางสาวหยาดนภา  สลาม
2. นางสาวดารัตน์  มาตมูลตรี
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวลศิริ  บุญมา
2. เด็กหญิงฟาริดา  ผันกลาง
3. เด็กหญิงเพชร  เสือไหล
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
55 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายนพรุจ  หมวดอินทร์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รักจันทึก
 
1. นายเกษมศักดิ์  ขวัญหวัน
2. นางฤทัยรัตน์  แก้วดวงดี
 
56 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภูมิ  อุ่นจิตร
2. เด็กชายปณชัย  เพ็ชรขาว
 
1. นายสุรสิทธิ์  โนภาศ
2. นายพยนต์  เหนือโท
 
57 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เอกจันทึก
2. เด็กชายพนธกร  หมอยา
 
1. นายพยนต์  เหนือโท
2. นายสุรสิทธิ์  โนภาศ
 
58 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  มณีกลาง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  โลหะกุล
 
1. นายพยนต์  เหนือโท
2. นายสุรสิทธิ์  โนภาศ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แช่มรัมย์
2. เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์ศรี
3. เด็กหญิงสะวีหรา  หนิมพานิช
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นายวิเชียน  แสงแดง
 
60 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 10 1. เด็กชายธิติกร  ถวิลวงษ์
 
1. นางสาวชลนา  ทองกร
 
61 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 21 1. เด็กชายธีระนันท์  ขันชัย
2. เด็กชายมงคล  สิงห์วี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรขาว
 
1. นายวิเชียน  แสงแดง
2. นางสาวชเนตตรี  ยอมมะเริง
 
62 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 31 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์สนิท
 
1. นายวิเชียน  แสงแดง