สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพลู สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฑีฆะสุข
 
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ชาติสม
 
1. นางสาวปรุงสิริญญ์  ไวยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนา  ดวงมาลา
 
1. นางสาวปรุงสิริญญ์  ไวยา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์ธร  เร่งกิจ
2. นางสาวอาริยา  ศรีโสภา
 
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
2. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  น่าชม
 
1. นางสาวปรุงสิริญญ์  ไวยา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนกานต์  เพียซ้าย
2. เด็กชายธีระภัทร  พันธุ
 
1. นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด
2. นายสกล  เพิ่มยศ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  เชียนจันทึก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฑีฆะสุข
 
1. นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด
2. นายชุมพล  จำปาทิพย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลีจตุรัส
 
1. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนกานต์  ลือชัย
2. เด็กหญิงศิริประภา  กุลยา
 
1. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
2. นายสกล  เพิ่มยศ
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์  พวกจันทึก
2. เด็กหญิงเนตรลดา  มะสูงเนิน
 
1. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
2. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์ธร  เร่งกิจ
2. เด็กหญิงยุตราภรณ์  พันธุ
 
1. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
2. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  น่าชม
2. เด็กหญิงสวรินทร์  คำลือ
 
1. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
2. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาภา  เร่งกิจ
2. เด็กหญิงฑิติมาพร  สร้อยทอง
3. เด็กหญิงวาณิสา  ปัญญา
 
1. นายพรชัย  จั่นเพ็ชร
2. นางคนึง  รอบวงษ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทกร  ยุทธกลาง
2. เด็กหญิงพิมชนก  แสงตาเนตร
3. เด็กหญิงเกวลิน  พลจันทึก
 
1. นายพรชัย  จั่นเพ็ชร
2. นางจิราภรณ์  กิ่งเกษ