สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพลู สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลีจัตุรัส
 
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นสาร
2. เด็กหญิงสุภัทราพร  บุญทศ
3. เด็กหญิงเนตรดวงใจ  ศรีเพ็ชร
 
1. นางคนึง  รอบวงษ์
2. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงพัชธิดา  รัศมี
2. เด็กหญิงสิริวิมล  คชชารี
 
1. นายณัฐพล  ทับวิเศษ
2. นายแว่นแก้ว  สาจันทึก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาภา  เร่งกิจ
 
1. นางสุนิตย์  คำป้อง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ปึ้งสุวรรณ
2. เด็กชายปัญญา  สุภาเมา
3. เด็กหญิงอฤทัย  ใจนวน
 
1. นางสุนิตย์  คำป้อง
2. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กุลยา
 
1. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เหลาศรี
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แจ่มสว่าง
3. เด็กชายพรัตน์   พาระแพน
4. เด็กชายพลชนก  คำลือ
5. เด็กชายสุริยา  จันระลึก
6. เด็กชายแทนคุณ  นิลปานันท์
 
1. นายพรชัย  จั่นเพ็ชร
2. นายชุมพล  จำปาทิพย์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงมยุรี  บุญญฤทธิ์
2. เด็กหญิงมาระตี  รักดี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใสแก้ว
 
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
2. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  มูลเพชร์
 
1. นางสาวปรีดิ์ติ  ประดับนิล