สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพลู สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงนริศรา   บัวกลาง
 
1. นางจิราภรณ์   กิ่งเกษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชฎาพร  ลับภู
 
1. นางจิราภรณ์   กิ่งเกษ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  รัศมี
2. เด็กหญิงยุตราภรณ์  พันธุ
 
1. นางสุนิตย์  คำป้อง
2. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายพงศ์ธร  เร่งกิจ
2. เด็กหญิงอาริยา  ศรีโสภา
 
1. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
2. นางคนึง  รอบวงษ์