สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพลู สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานอุทัย
 
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงพัชธิดา  รัศมี
 
1. นางสาวสายฝน  ศิลากุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชลธิชา  กองหาโคตร
2. เด็กชายวรันด์  นารัมย์
3. เด็กหญิงเนตรลดา  มะสูงเนิน
 
1. นางคนึง  รอบวงษ์
2. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายภักศร  อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  มะสูงเนิน
 
1. นายแว่นแก้ว  สาจันทึก
2. นายณัฐพล  ทับวิเศษ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศราวุธ  อยู่เจริญ
 
1. นางจิราภรณ์  กิ่งเกษ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  กองหาโคตร
 
1. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานอุทัย
 
1. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศรีสกุล  ไชยวรรณสกุล
2. เด็กหญิงเนตรลดา  มะสูงเนิน
 
1. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
2. นางสุนิตย์  คำป้อง