สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพลู สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงนริศรา   บัวกลาง
 
1. นางจิราภรณ์   กิ่งเกษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฑีฆะสุข
 
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานอุทัย
 
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชฎาพร  ลับภู
 
1. นางจิราภรณ์   กิ่งเกษ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ชาติสม
 
1. นางสาวปรุงสิริญญ์  ไวยา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนา  ดวงมาลา
 
1. นางสาวปรุงสิริญญ์  ไวยา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลีจัตุรัส
 
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสวรินทร์  คำลือ
2. เด็กหญิงเนตรลดา  มะสูงเนิน
 
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
2. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์ธร  เร่งกิจ
2. นางสาวอาริยา  ศรีโสภา
 
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
2. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงพัชธิดา  รัศมี
 
1. นางสาวสายฝน  ศิลากุล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชลธิชา  กองหาโคตร
2. เด็กชายวรันด์  นารัมย์
3. เด็กหญิงเนตรลดา  มะสูงเนิน
 
1. นางคนึง  รอบวงษ์
2. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศ์ธร  เร่งกิจ
2. เด็กหญิงยุตราภรณ์  พันธุ
3. เด็กหญิงอาริยา  ศรีโสภา
 
1. นางคนึง  รอบวงษ์
2. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นสาร
2. เด็กหญิงสุภัทราพร  บุญทศ
3. เด็กหญิงเนตรดวงใจ  ศรีเพ็ชร
 
1. นางคนึง  รอบวงษ์
2. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคมกริช  คะวะดี
2. เด็กหญิงฑิติมาพร  สร้อยทอง
3. เด็กหญิงมาระตี  รักดี
4. เด็กหญิงวราพร  แก้วพูล
5. เด็กหญิงสุภัทราพร  บุญทศ
 
1. นายบัณฑิต  แสนบุญเรือง
2. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  น่าชม
 
1. นางสาวปรุงสิริญญ์  ไวยา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนกานต์  เพียซ้าย
2. เด็กชายธีระภัทร  พันธุ
 
1. นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด
2. นายสกล  เพิ่มยศ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  เชียนจันทึก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฑีฆะสุข
 
1. นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด
2. นายชุมพล  จำปาทิพย์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกำพลศักดิ์  พรมสกุล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นสาร
 
1. นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด
2. นายบัณฑิต  แสนบุญเรือง
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงพัชธิดา  รัศมี
2. เด็กหญิงสิริวิมล  คชชารี
 
1. นายณัฐพล  ทับวิเศษ
2. นายแว่นแก้ว  สาจันทึก
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายภักศร  อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  มะสูงเนิน
 
1. นายแว่นแก้ว  สาจันทึก
2. นายณัฐพล  ทับวิเศษ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาภา  เร่งกิจ
 
1. นางสุนิตย์  คำป้อง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  รัศมี
2. เด็กหญิงยุตราภรณ์  พันธุ
 
1. นางสุนิตย์  คำป้อง
2. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ปึ้งสุวรรณ
2. เด็กชายปัญญา  สุภาเมา
3. เด็กหญิงอฤทัย  ใจนวน
 
1. นางสุนิตย์  คำป้อง
2. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศราวุธ  อยู่เจริญ
 
1. นางจิราภรณ์  กิ่งเกษ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  กองหาโคตร
 
1. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานอุทัย
 
1. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กุลยา
 
1. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลีจตุรัส
 
1. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายพงศ์ธร  เร่งกิจ
2. เด็กหญิงอาริยา  ศรีโสภา
 
1. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
2. นางคนึง  รอบวงษ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศรีสกุล  ไชยวรรณสกุล
2. เด็กหญิงเนตรลดา  มะสูงเนิน
 
1. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
2. นางสุนิตย์  คำป้อง
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เหลาศรี
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แจ่มสว่าง
3. เด็กชายพรัตน์   พาระแพน
4. เด็กชายพลชนก  คำลือ
5. เด็กชายสุริยา  จันระลึก
6. เด็กชายแทนคุณ  นิลปานันท์
 
1. นายพรชัย  จั่นเพ็ชร
2. นายชุมพล  จำปาทิพย์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงมยุรี  บุญญฤทธิ์
2. เด็กหญิงมาระตี  รักดี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใสแก้ว
 
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
2. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
 
33 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนกานต์  ลือชัย
2. เด็กหญิงศิริประภา  กุลยา
 
1. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
2. นายสกล  เพิ่มยศ
 
34 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์  พวกจันทึก
2. เด็กหญิงเนตรลดา  มะสูงเนิน
 
1. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
2. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์ธร  เร่งกิจ
2. เด็กหญิงยุตราภรณ์  พันธุ
 
1. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
2. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
36 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  น่าชม
2. เด็กหญิงสวรินทร์  คำลือ
 
1. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
2. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาภา  เร่งกิจ
2. เด็กหญิงฑิติมาพร  สร้อยทอง
3. เด็กหญิงวาณิสา  ปัญญา
 
1. นายพรชัย  จั่นเพ็ชร
2. นางคนึง  รอบวงษ์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทกร  ยุทธกลาง
2. เด็กหญิงพิมชนก  แสงตาเนตร
3. เด็กหญิงเกวลิน  พลจันทึก
 
1. นายพรชัย  จั่นเพ็ชร
2. นางจิราภรณ์  กิ่งเกษ
 
39 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงสุธาสิณี  โอฐจันทึก
 
1. นางสาวปรีดิ์ติ  ประดับนิล
 
40 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  มูลเพชร์
 
1. นางสาวปรีดิ์ติ  ประดับนิล