สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงนพมาศ  บัวทอง
2. เด็กชายศิริชัย  เทศโล
 
1. นางสุทิน  ณ สงขลา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงอุษาวดี   นูสินธุ์
 
1. นายธวัช   ปืนแก้ว