สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงณิชา   มูลสมบัติ
 
1. นายวิชิต  ราญฎร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายไทเกอร์   คำลือ
 
1. นางสาหร่าย  ไทยภูมิ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกาญจนา  น้ำใส
2. เด็กชายจักรกฤษ  เอื้อสลุง
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  เพ็งมะณี