สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงณิชา   มูลสมบัติ
 
1. นายวิชิต  ราญฎร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายไทเกอร์   คำลือ
 
1. นางสาหร่าย  ไทยภูมิ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงนพมาศ  บัวทอง
2. เด็กชายศิริชัย  เทศโล
 
1. นางสุทิน  ณ สงขลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงอุษาวดี   นูสินธุ์
 
1. นายธวัช   ปืนแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงสิรินาถ   เชื้อพันธุ์ลาน
 
1. นายธวัช   ปืนแก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายจตุพร  หลวงโยธา
2. เด็กชายยุทธนา   ป่าตาล
3. เด็กชายวุฒิพงษ์   คำวงศ์
 
1. นายธวัช   ปืนแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกาญจนา  น้ำใส
2. เด็กชายจักรกฤษ  เอื้อสลุง
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  เพ็งมะณี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงนพมาศ  บัวทอง
2. เด็กหญิงพัชรา  หล้าเขียว
3. เด็กหญิงสุภานันท์  บรมฤทธิ์
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ขำวารี
2. นายวิชิต  ราญฎร