สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริพร  หอมรื่น
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจตุพร  ฉาบเพชร
2. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ด้วงเจริญ
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  เทียนขาว
2. เด็กหญิงมณฑิตา  สว่างเรืองศรี
3. เด็กหญิงรักษิณา  เอี่ยมยิ้ม
4. เด็กชายศิริพร  นาคสินธ์ุ
5. เด็กหญิงโสภิดา  เถื่อนม่วง
 
1. นางเยาวเรศ  คำภีร์
2. นางภัทราภรณ์  ใจดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  รุ้งรอด
2. เด็กหญิงชุติการญจน์  จันทร์ละมูล
3. เด็กหญิงทัศนาพร  อึ่งผิว
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เผดียงฉันท์
5. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พิมพา
 
1. นายสถิตย์  นาคเพชร
2. นางอาภาศรี  ชื่นชู
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จำปาทอง
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.98 ทอง 4 1. เด็กหญิงอารยา  ทองแสง
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติ  โทเกต
2. เด็กหญิงชาลินี  กันนารัตน์
 
1. นางพรชนิษฐา  วันดี
2. นางวรางคณา  บุญครอบ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  พรมมะนัด
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริยากร  พึ่งโพธิ์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยพร  พ่วงเผือก
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญเรียม   สังข์ทอง
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัชรี  ทองรัศมี
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  พิมพ์สัย
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  ฉัตรเมืองปัก
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นางสาวสุกัญญา  สายทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวชิรา  หิงพุดซา
2. เด็กหญิงอนิญญา  โกษา
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นายอดิศักดิ์  ศรีเพียแก้ว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพล  ดอกคำ
2. เด็กหญิงพรรณษา  วงศ์สง่า
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นายอดิศักดฺิ์  ศรีเพียแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เกตุดี
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  พิมพ์สัย
3. เด็กหญิงวัชราพร  ศิลพงษ์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นางจิรัชญา  รุ่งเรือง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณิศร  มือเพชร
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสงชัยโรจน์
3. เด็กหญิงวิระชา  พลเยี่ยม
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นางสาวธัญญานุช  สุดแท้
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑา  โพธิ์สุนทร
2. เด็กชายชวน  แก้วปัชชา
3. เด็กชายสหมิตร  ทิพย์บุญ
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นายสถิตย์  นาคเพชร
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  โพธิกสิกร
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  บุญเรือง
3. เด็กหญิงชินานา  วงศ์สาม
4. เด็กหญิงฐิติพร  เหลืองประมวล
5. เด็กหญิงปรารถนา  คำบ้านฝ้าย
6. เด็กหญิงพรพิมล  วิญญาณ
7. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วตา
8. เด็กหญิงศิริฉาย  เอื้องจันทร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  นะพุทธะ
2. นางอภิญญา  ชาญณรงค์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรังสิมา  เคียงสี
 
1. นางสาวรชยา  ต่อสกุล
 
21 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรันยู  ผังดี
2. เด็กชายศุภวัฒน์  สุวรรณสิงห์
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงศศิธร  ศิริวิสัย
 
1. นางสมหญิง  ประเสริฐสังข์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุเดช  จักรพล
 
1. นายสถิตย์  นาคเพชร
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ดงกระโทก
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา