สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ทศดอน
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  รุ่งหัวไผ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายนคร  ภาษี
 
1. นางเยาวเรศ  คำภีร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พันธ์ุลา
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กชายณัฐภัทร  อยู่ดี
2. เด็กหญิงศศิธร  ฉัตรเมืองปัก
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  รุ่งหัวไผ่
2. นายอดิศักดิ์  ศรีเพียแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกลดา  สุดเฉลียว
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ศิริวงศ์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายจักรี  พิมพ์สวย
2. เด็กชายฉัตรธิชัย  จันทร์เผือก
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  เนื่องนิตย์
4. เด็กชายธนวรรธน์  เมืองจันทร์
5. เด็กชายปรมัตถ์  ถมวัฒนศิลป์
6. เด็กชายรัฐศักดิ์  ลำเพา
 
1. นายศักดา  ถนอมศักดิ์
2. นายสถิตย์  นาคเพชร
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายธนากร  ทองคำ
2. เด็กชายอรรถพร  แสงเพลิง
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำภีระ
3. เด็กหญิงนุชธิดา  สำพันธ์
 
1. นางอำนวย  ปฏิทัศน์
2. นางวาสนา  สุขธนู