สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายมานพ  เอื้อเฟื้อ
2. เด็กชายวรชัย  เปาจีน
3. เด็กชายอโนชา  กัลยา
 
1. นางสาวเพชรรุ่ง  นาคสุข
2. นายนโม  เสนาะเสียง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปภัสสร  โสมลี
 
1. นางพรชนิษฐา  วันดี
2. นางวรางคณา  บุญครอบ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ญาณปัญญา
2. เด็กชายวิศรุต  เจียมภักดี
 
1. นายนรินทร์  เจริญจันทร์
2. นายอดิศักดิ์  ศรีเพียแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญนอก
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายนภนต์  สุลำนาจ
2. เด็กหญิงบีโรชา  แสงเพ็ชร์
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
2. นางสาวรุจิรัตน์  รุ่งหัวไผ่
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายสัณฐนนท์  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กชายอานนท์  เคียงสี
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงนิภาพร  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงสิรัญญา  ภูลาหิน
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 34 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เต็มหัตถ์
2. เด็กชายภาคีนัย  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เร่งเจริญรัตน์
 
1. นางสาววิมลวรรณ  รัศมี
2. นางวาสนา  สุขธนู
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แผ่นแก้ว
2. เด็กชายปรพัฒน์  จักรพล
3. เด็กหญิงรวิสรา  แก้วจินดา
 
1. นางวาสนา  สุขธนู
2. นางบัวทอง  ถนอมศักดิ์