สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ณ น่าน
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมัยพร  เซ็นปัก
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  รุ่งหัวไผ่
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายนภสินธุ์   นาคสินธุ์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  รุ่งหัวไผ่
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศรันย์  ผุดผ่อง
 
1. นางสาวพนิดา  พูลหลำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนินทร์  แถวจัตุรัส
2. เด็กหญิงสโรชา  แก้วเพชรวงศ์
 
1. นางสาวพนิดา  พูลหลำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนิรุชา  ชาญวิเศษ
2. เด็กหญิงพุทธชาติ  เทียมพิภพ
3. เด็กหญิงศิริอร  ศิริวิสัย
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สินเจริญ
2. นางสาวธัญญานุช  สุดแท้
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชาคริต  ทองสถิ
2. เด็กหญิงสุวัจนี  สาตรา
3. เด็กชายอิทธิวัฒน์  สายต่างใจ
 
1. นางสาวเพชรรุ่ง  นาคสุข
2. นายนโม  เสนาะเสียง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วิญญาน
2. เด็กชายชำนาญ  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สินเจริญ
2. นางสาวธัญญานุช  สุดแท้
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 49.03 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายจักรพงษ์  อุ้ยคำตา
2. เด็กชายพรนภัส  ประทุมทัย
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สินเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา  สายทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  มุงมา
2. เด็กชายบัญธิชา  วงศ์มาตร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สินเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา  สายทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพุทธิดา  จิตรจวง
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุภัสรา  จักรพล
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ศรีจำปา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมลิวัลย์  ทาสี
 
1. นางสาวรชยา  ต่อสกุล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภาวินี  ทศแก้ว
 
1. นางสาวจิรัชญา  รุ่งเรือง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เร่งเจริญรัตน์
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ศรีจำปา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงฐิติมา  กลางจันทร์อัด
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ศรีจำปา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงศศิธร  ทองพูนเพิ่ม
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ศรีจำปา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศิริมงคล  เตโชพันธ์
2. เด็กชายอานนท์  พรมสำลี
 
1. นางสาวรชยา  ต่อสกุล
2. นางสาวอรธีรา  เพชรชิต
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายอัครเดช  สำเภาพงษ์
2. นายไตรรัตน์  เลียงมนตรี
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศศิธร  ดอนมะแสง
2. เด็กหญิงสิรินภา  สุขใส
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์