สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ทศดอน
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  รุ่งหัวไผ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ณ น่าน
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำภีระ
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายนคร  ภาษี
 
1. นางเยาวเรศ  คำภีร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมัยพร  เซ็นปัก
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  รุ่งหัวไผ่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริพร  หอมรื่น
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจตุพร  ฉาบเพชร
2. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ด้วงเจริญ
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายมงคลชัย  เหล็กพิมาย
 
1. นางภัทราภรณ์  ใจดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายนภสินธุ์   นาคสินธุ์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  รุ่งหัวไผ่
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศรันย์  ผุดผ่อง
 
1. นางสาวพนิดา  พูลหลำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนินทร์  แถวจัตุรัส
2. เด็กหญิงสโรชา  แก้วเพชรวงศ์
 
1. นางสาวพนิดา  พูลหลำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร์  ทศแก้ว
 
1. นางสาวพนิดา  พูลหลำ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนิรุชา  ชาญวิเศษ
2. เด็กหญิงพุทธชาติ  เทียมพิภพ
3. เด็กหญิงศิริอร  ศิริวิสัย
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สินเจริญ
2. นางสาวธัญญานุช  สุดแท้
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชาคริต  ทองสถิ
2. เด็กหญิงสุวัจนี  สาตรา
3. เด็กชายอิทธิวัฒน์  สายต่างใจ
 
1. นางสาวเพชรรุ่ง  นาคสุข
2. นายนโม  เสนาะเสียง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายมานพ  เอื้อเฟื้อ
2. เด็กชายวรชัย  เปาจีน
3. เด็กชายอโนชา  กัลยา
 
1. นางสาวเพชรรุ่ง  นาคสุข
2. นายนโม  เสนาะเสียง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วิญญาน
2. เด็กชายชำนาญ  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สินเจริญ
2. นางสาวธัญญานุช  สุดแท้
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 49.03 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายจักรพงษ์  อุ้ยคำตา
2. เด็กชายพรนภัส  ประทุมทัย
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สินเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา  สายทอง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  มุงมา
2. เด็กชายบัญธิชา  วงศ์มาตร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สินเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา  สายทอง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  เทียนขาว
2. เด็กหญิงมณฑิตา  สว่างเรืองศรี
3. เด็กหญิงรักษิณา  เอี่ยมยิ้ม
4. เด็กชายศิริพร  นาคสินธ์ุ
5. เด็กหญิงโสภิดา  เถื่อนม่วง
 
1. นางเยาวเรศ  คำภีร์
2. นางภัทราภรณ์  ใจดี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  รุ้งรอด
2. เด็กหญิงชุติการญจน์  จันทร์ละมูล
3. เด็กหญิงทัศนาพร  อึ่งผิว
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เผดียงฉันท์
5. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พิมพา
 
1. นายสถิตย์  นาคเพชร
2. นางอาภาศรี  ชื่นชู
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จำปาทอง
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.98 ทอง 4 1. เด็กหญิงอารยา  ทองแสง
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พันธ์ุลา
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติ  โทเกต
2. เด็กหญิงชาลินี  กันนารัตน์
 
1. นางพรชนิษฐา  วันดี
2. นางวรางคณา  บุญครอบ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลพร  เหล่าอำ
2. เด็กชายณัชพล  คำมาดี
 
1. นางพรชนิษฐา  วันดี
2. นางวรางคณา  บุญครอบ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปภัสสร  โสมลี
 
1. นางพรชนิษฐา  วันดี
2. นางวรางคณา  บุญครอบ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กชายณัฐภัทร  อยู่ดี
2. เด็กหญิงศศิธร  ฉัตรเมืองปัก
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  รุ่งหัวไผ่
2. นายอดิศักดิ์  ศรีเพียแก้ว
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ญาณปัญญา
2. เด็กชายวิศรุต  เจียมภักดี
 
1. นายนรินทร์  เจริญจันทร์
2. นายอดิศักดิ์  ศรีเพียแก้ว
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพุทธิดา  จิตรจวง
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  พรมมะนัด
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริยากร  พึ่งโพธิ์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกลดา  สุดเฉลียว
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยพร  พ่วงเผือก
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญเรียม   สังข์ทอง
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัชรี  ทองรัศมี
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ศิริวงศ์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  พิมพ์สัย
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  ฉัตรเมืองปัก
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นางสาวสุกัญญา  สายทอง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวชิรา  หิงพุดซา
2. เด็กหญิงอนิญญา  โกษา
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นายอดิศักดิ์  ศรีเพียแก้ว
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพล  ดอกคำ
2. เด็กหญิงพรรณษา  วงศ์สง่า
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นายอดิศักดฺิ์  ศรีเพียแก้ว
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญนอก
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เกตุดี
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  พิมพ์สัย
3. เด็กหญิงวัชราพร  ศิลพงษ์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นางจิรัชญา  รุ่งเรือง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณิศร  มือเพชร
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสงชัยโรจน์
3. เด็กหญิงวิระชา  พลเยี่ยม
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นางสาวธัญญานุช  สุดแท้
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑา  โพธิ์สุนทร
2. เด็กชายชวน  แก้วปัชชา
3. เด็กชายสหมิตร  ทิพย์บุญ
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นายสถิตย์  นาคเพชร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนภนต์  สุลำนาจ
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  รุ่งหัวไผ่
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  โพธิกสิกร
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  บุญเรือง
3. เด็กหญิงชินานา  วงศ์สาม
4. เด็กหญิงฐิติพร  เหลืองประมวล
5. เด็กหญิงปรารถนา  คำบ้านฝ้าย
6. เด็กหญิงพรพิมล  วิญญาณ
7. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วตา
8. เด็กหญิงศิริฉาย  เอื้องจันทร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  นะพุทธะ
2. นางอภิญญา  ชาญณรงค์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุภัสรา  จักรพล
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ศรีจำปา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมลิวัลย์  ทาสี
 
1. นางสาวรชยา  ต่อสกุล
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภาวินี  ทศแก้ว
 
1. นางสาวจิรัชญา  รุ่งเรือง
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เร่งเจริญรัตน์
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ศรีจำปา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรังสิมา  เคียงสี
 
1. นางสาวรชยา  ต่อสกุล
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงฐิติมา  กลางจันทร์อัด
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ศรีจำปา
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงศศิธร  ทองพูนเพิ่ม
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ศรีจำปา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศิริมงคล  เตโชพันธ์
2. เด็กชายอานนท์  พรมสำลี
 
1. นางสาวรชยา  ต่อสกุล
2. นางสาวอรธีรา  เพชรชิต
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายจักรี  พิมพ์สวย
2. เด็กชายฉัตรธิชัย  จันทร์เผือก
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  เนื่องนิตย์
4. เด็กชายธนวรรธน์  เมืองจันทร์
5. เด็กชายปรมัตถ์  ถมวัฒนศิลป์
6. เด็กชายรัฐศักดิ์  ลำเพา
 
1. นายศักดา  ถนอมศักดิ์
2. นายสถิตย์  นาคเพชร
 
55 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายอัครเดช  สำเภาพงษ์
2. นายไตรรัตน์  เลียงมนตรี
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
56 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายนภนต์  สุลำนาจ
2. เด็กหญิงบีโรชา  แสงเพ็ชร์
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
2. นางสาวรุจิรัตน์  รุ่งหัวไผ่
 
57 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรันยู  ผังดี
2. เด็กชายศุภวัฒน์  สุวรรณสิงห์
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
58 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายสัณฐนนท์  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กชายอานนท์  เคียงสี
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
59 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศศิธร  ดอนมะแสง
2. เด็กหญิงสิรินภา  สุขใส
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
60 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงนิภาพร  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงสิรัญญา  ภูลาหิน
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
61 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายธนากร  ทองคำ
2. เด็กชายอรรถพร  แสงเพลิง
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรรณราย  แก้วประภาพ
2. เด็กหญิงพัทธหทัย  สินธุไชย
3. เด็กหญิงศศิประภา  คำพุ่ม
 
1. นางอำนวย  ปฏิทัศน์
2. นางวาสนา  สุขธนู
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำภีระ
3. เด็กหญิงนุชธิดา  สำพันธ์
 
1. นางอำนวย  ปฏิทัศน์
2. นางวาสนา  สุขธนู
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติ  พงษ์พรรณ
2. เด็กชายณรงค์ชัย  คำพุ่ม
3. เด็กหญิงริรินดา  กงสันเทียะ
 
1. นางอำนวย  ปฏิทัศน์
2. นางวาสนา  สุขธนู
 
65 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงศศิธร  ศิริวิสัย
 
1. นางสมหญิง  ประเสริฐสังข์
 
66 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 34 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เต็มหัตถ์
2. เด็กชายภาคีนัย  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เร่งเจริญรัตน์
 
1. นางสาววิมลวรรณ  รัศมี
2. นางวาสนา  สุขธนู
 
67 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แผ่นแก้ว
2. เด็กชายปรพัฒน์  จักรพล
3. เด็กหญิงรวิสรา  แก้วจินดา
 
1. นางวาสนา  สุขธนู
2. นางบัวทอง  ถนอมศักดิ์
 
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ดงกระโทก
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุเดช  จักรพล
 
1. นายสถิตย์  นาคเพชร