สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางกง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภารดี  ถีรวงศ์
 
1. นางสุมาลี  ดำรงจิตติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนันธร  เอกเจริญ
 
1. นางสาวสุกานดา  กวางทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายนิปุน  พูนสวัสดิ์
2. เด็กชายพีระนันท์  บุญมี
 
1. นางสาวณิชาภา  ไทยภักดี
2. นายวสรรค์  ยังมี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  สิงห์บุบผา
 
1. นางสุภาพร  จำปีทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศรัณยาภัทร  ชาติวิวัฒนาการ
 
1. นางสุภาพร  จำปีทอง