สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางกง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงทิภาวัลย์  มะลิทอง
 
1. นางนพวรรณ  อรรถจินดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงศกิณา  ลาทะแก้ว
 
1. นางสุมาลี  ดำรงจิตติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภารดี  ถีรวงศ์
 
1. นางสุมาลี  ดำรงจิตติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนันธร  เอกเจริญ
 
1. นางสาวสุกานดา  กวางทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86.17 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  ทรัพย์สมบัติ
2. เด็กชายสันติสุข  สิงห์ลอ
 
1. นายวสรรค์  ยังมี
2. นางสาวณิชาภา  ไทยภักดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายนิปุน  พูนสวัสดิ์
2. เด็กชายพีระนันท์  บุญมี
 
1. นางสาวณิชาภา  ไทยภักดี
2. นายวสรรค์  ยังมี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  เกศล
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สุชาดา
3. เด็กหญิงจารุพร  พิมพิสัย
4. เด็กหญิงชาลิสา  ศิริสัตย์
5. เด็กหญิงฐิติมา  สอนสุภาพ
6. เด็กหญิงณิชานันท์  จิตรีชัย
7. เด็กชายธนวัฒน์  เข็มทิศ
8. เด็กชายธีรพัฒน์  สิทธินันท์
9. เด็กหญิงนิฤมล  นิพัฒนา
10. เด็กหญิงประภัตตา  เหล่าสีคู
11. เด็กหญิงผกามาศ  นราพิทักษ์
12. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  มะลาด
13. เด็กหญิงมลฤดี  โคตรพรมมา
14. เด็กหญิงลาวัลย์  ขำรอด
15. เด็กหญิงวิจิตรา  ลมขุนทศ
16. เด็กหญิงศศิธร  บุญท้วม
17. เด็กชายอรรถพร  รัตนวัน
18. เด็กชายอาทิตย์  สิงห์วงค์ษา
19. เด็กหญิงอารียา  จั่นเพ็ชร
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงราช
 
1. นายพิพัฒน์  อรรถจินดา
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  ขันติวงศ์
2. เด็กหญิงทอฝัน  โยโพธิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมา
4. เด็กชายธีรพงศ์  นิลภัย
5. เด็กหญิงนภารัตน์  สุขเจริญ
6. เด็กหญิงปภานัน  เกตุสุวรรณ์
7. เด็กชายพิชิตชัย  พามี
8. เด็กชายวีรยุทธ  แผนกรถ
9. เด็กชายสวิตต์  พลผล
10. เด็กหญิงอธิษฐาน  อินทร์กรุงเก่า
 
1. นางสุนิศา  บุญเพ็ง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  สิงห์บุบผา
 
1. นางสุภาพร  จำปีทอง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศรัณยาภัทร  ชาติวิวัฒนาการ
 
1. นางสุภาพร  จำปีทอง
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ศิริขันธ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  ชุมเปีย