สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวัชรากร   อภิรักษ์
 
1. นายนพดล   พันธุ์ใหม่
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   บุญมา
 
1. นายวสันต์   โพธิ์ไทร
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายฐากร  คุยนา
2. เด็กหญิงวารุณี  พุแค
 
1. นายนพดล  พันธุ์ใหม่
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 22 1. เด็กชายอนุวัต   จันทะพันธ์
 
1. นางประทุม   สาฤทธี