สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปัญจพาณ์  มะณีกลม
 
1. นางสาวสุพรรษา  ภาษี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษณะ  พิมพาเรือ
2. เด็กหญิงอนัญญา  พิบูลย์ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ภาษี
2. นายฉัตรชัย  ปิ่นปั้น
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิขรินอาภา  นวลอินทร์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ภาษี