สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปึกสำโรง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 1. เด็กชายธนัญชัย  ลอยวงศ์
 
1. นายอาภากร  ศุภเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงไอยวัลย์  คัชมาตย์
 
1. นางสาวอุบล  ทิมเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงปิ่นเพชร  ศิลา
 
1. นางสาวอุบล  ทิมเจริญ