สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงศศิพร   นาคพันธ์
 
1. นางสาวกมลนิต   ปัญเศษ
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65 ทองแดง 31 1. เด็กชายกษิดิ์เดช   บ้งพรม
 
1. นางสังวาลย์   แก่นจันทร์น้าน
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจันทนา   สุขแสวง
2. เด็กชายรัฐภูมิ   เดสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุนันตา   ป่ารัมย์
 
1. นางสังวาลย์   แก่นจันทร์น้าน
2. นางวันเพ็ญ   ชูชาย