สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   วรรณา
 
1. นางสาวกมลนิต   ปัญเศษ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศศิพร   นาคพันธ์
 
1. นางสาวกมลนิต   ปัญเศษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.18 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกล้าหาญ   แก้วดอน
2. เด็กชายก้อนดิน   คล้ายวัน
 
1. พระมหาชาณวิทย์  วชิรปญฺโญ
2. นายไพศาล   รุกขชาติ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ภุมมาโส
2. เด็กชายนฤภัทธ   เหี้ยมเหิน
 
1. พระมหาชาณวิทย์  วชิรปญฺโญ
2. นายไพศาล   รุกขชาติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พิศดำโม
2. เด็กชายวีรชาติ   กองเทพ
 
1. พระชาณวิทย์  วชิรปญฺโญ
2. นายไพศาล   รุกขชาติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงภัณฑิรา   เหี้ยมเหิน
2. เด็กหญิงวิรพร   แก้วนุ่น
 
1. นายไพศาล   รุกขชาติ
2. พระมหาชาณวิทย์  วริชปญฺโญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงน้ำหวาน   แสนสุข
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   บ้งพรม
 
1. นางวันเพ็ญ   ชูชาย
2. พระมหาชาญวิทย์  วชิรปัญโญ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   แซ่ลี้
2. เด็กหญิงรจนา   บุญล้อม
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์   แก้วจันทึก
 
1. นางสาวกมลนิต   ปัญเศษ
2. นางวันเพ็ญ   ชูชาย