สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงศศิพร   นาคพันธ์
 
1. นางสาวกมลนิต   ปัญเศษ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   วรรณา
 
1. นางสาวกมลนิต   ปัญเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศศิพร   นาคพันธ์
 
1. นางสาวกมลนิต   ปัญเศษ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.18 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกล้าหาญ   แก้วดอน
2. เด็กชายก้อนดิน   คล้ายวัน
 
1. พระมหาชาณวิทย์  วชิรปญฺโญ
2. นายไพศาล   รุกขชาติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ภุมมาโส
2. เด็กชายนฤภัทธ   เหี้ยมเหิน
 
1. พระมหาชาณวิทย์  วชิรปญฺโญ
2. นายไพศาล   รุกขชาติ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พิศดำโม
2. เด็กชายวีรชาติ   กองเทพ
 
1. พระชาณวิทย์  วชิรปญฺโญ
2. นายไพศาล   รุกขชาติ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 24 1. เด็กชายณัฐนนท์   รุกขชาติ
 
1. พระมหาชาญวิทย์  วชิรปญฺโญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.31 เงิน 20 1. เด็กชายธันวา   บุญญา
 
1. พระมหาชาญวิทย์  วชิรปญฺโญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงภัณฑิรา   เหี้ยมเหิน
2. เด็กหญิงวิรพร   แก้วนุ่น
 
1. นายไพศาล   รุกขชาติ
2. พระมหาชาณวิทย์  วริชปญฺโญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงน้ำหวาน   แสนสุข
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   บ้งพรม
 
1. นางวันเพ็ญ   ชูชาย
2. พระมหาชาญวิทย์  วชิรปัญโญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายทิวทัศน์   พันทา
2. เด็กชายธนกฤต   บุญล้อม
3. เด็กชายเจษฎา   บุญนุช
 
1. นายไพศาล   รุกขชาติ
2. พระมหาชาญวิทย์  วชิรปญฺโญ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายชัยณรงค์   แก้วนุ่น
2. เด็กชายณฐพงษ์   สำราญกาย
3. เด็กชายนฤภัทร  เหี้ยมเหิน
 
1. นายไพศาล   รุกขชาติ
2. พระมหาชาญวิทย์  วชิรปญฺโญ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวีรชาติ  กองเทพ
 
1. นางสาวกมลนิต  ปัญเศษ
 
14 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   วรรณา
2. เด็กชายทิวทัศน์   พันทา
 
1. นายไพศาล  รุกขชาติ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   แซ่ลี้
2. เด็กหญิงรจนา   บุญล้อม
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์   แก้วจันทึก
 
1. นางสาวกมลนิต   ปัญเศษ
2. นางวันเพ็ญ   ชูชาย
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65 ทองแดง 31 1. เด็กชายกษิดิ์เดช   บ้งพรม
 
1. นางสังวาลย์   แก่นจันทร์น้าน
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจันทนา   สุขแสวง
2. เด็กชายรัฐภูมิ   เดสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุนันตา   ป่ารัมย์
 
1. นางสังวาลย์   แก่นจันทร์น้าน
2. นางวันเพ็ญ   ชูชาย