สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิราชินี  เทียนงาม
 
1. นางสาวสายอ้อ  แซ่จิ๋ว
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองศิลป์
2. เด็กหญิงพรรณนารา  ปัญจวรรณ
3. เด็กหญิงอารียา  คำใหญ่
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงอังสุมาลิน  เกษะ
 
1. นางธนาพร  ก้อนทอง