สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงยศวลี  พรมเดื่อ
 
1. นางสาวธนพร  สว่างอารมณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  ยอดมาลี
2. เด็กหญิงพิยะดา  ล้ามี
3. เด็กหญิงรุ้งนภา  แตงเจริญ
 
1. นางสาวลักษณา  ภูมิเขต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายจีระพัฒน์  บุญวัง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครุธแก้ว
3. เด็กชายเอกลักษณ์  สารสุข
 
1. นายวงค์ชัย  ประทุมวงษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอินธิดา  สุดตา
 
1. นางสาวประกายดาว  เกษะ
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์มวย
2. เด็กชายปาราเมศ  อดทน
 
1. นายอำนาจ  เที่ยงกระโทก