สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 44 1. เด็กชายจักรพรรณ   พามา
 
1. นางสาวสายอ้อ  แซ่จิ๋ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  กุลระวงศ์
 
1. นางสาวธนพร  สว่างอารมณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สีหาราช
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พางาม
 
1. นางสาวธนพร  สว่างอารมณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  ผลมี
 
1. นางสาวสายอ้อ  แซ่จิ๋ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงเมธาวี  กาวิระ
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงศรัญญา  ชมแก้ว
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายสมชาย  วงษ์ศรี
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สีหาราช
2. เด็กหญิงมายด์  เงินพูล
3. เด็กหญิงวิมลตา  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวลักษณา  ภูมิเขต
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เทียนงาม
2. เด็กหญิงมาวิกา  จันทร์ไทย
 
1. นายอนนท์  วัฒนะจำนงค์