สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 44 1. เด็กชายจักรพรรณ   พามา
 
1. นางสาวสายอ้อ  แซ่จิ๋ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  กุลระวงศ์
 
1. นางสาวธนพร  สว่างอารมณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงยศวลี  พรมเดื่อ
 
1. นางสาวธนพร  สว่างอารมณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิราชินี  เทียนงาม
 
1. นางสาวสายอ้อ  แซ่จิ๋ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสายสุดา  รอดสวัสดิ์
 
1. นางสาวธนพร  สว่างอารมณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทร์อิ่ม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ไกรจิตร์
3. เด็กชายเจษฎา   ไกรจิตร์
 
1. นางสาวธนพร  สว่างอารมณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สีหาราช
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พางาม
 
1. นางสาวธนพร  สว่างอารมณ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  ผลมี
 
1. นางสาวสายอ้อ  แซ่จิ๋ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงเมธาวี  กาวิระ
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงศรัญญา  ชมแก้ว
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองศิลป์
2. เด็กหญิงพรรณนารา  ปัญจวรรณ
3. เด็กหญิงอารียา  คำใหญ่
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายสมชาย  วงษ์ศรี
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สีหาราช
2. เด็กหญิงมายด์  เงินพูล
3. เด็กหญิงวิมลตา  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวลักษณา  ภูมิเขต
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนะศักดิ์  แก้วทอน
2. เด็กชายบพิตร  พลทอง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รู้สมกาย
 
1. นางสาวลักษณา  ภูมิเขต
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  ยอดมาลี
2. เด็กหญิงพิยะดา  ล้ามี
3. เด็กหญิงรุ้งนภา  แตงเจริญ
 
1. นางสาวลักษณา  ภูมิเขต
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงยุวดี  มุ่งเขื่องกลาง
2. เด็กชายศุภกฤต   แจ่มเพ็ง
3. เด็กชายโชคชัย  โพธิ์วงษ์
 
1. นางสมจิตร์  ชนะชัย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายมงคล  วงษ์แดง
 
1. นายวงค์ชัย  ประทุมวงษ์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กชายกฤษณะ  เหมพานีย์
2. เด็กหญิงนฤชา  ทองศรี
 
1. นายอนนท์  วัฒนะจำนงค์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เทียนงาม
2. เด็กหญิงมาวิกา  จันทร์ไทย
 
1. นายอนนท์  วัฒนะจำนงค์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายจีระพัฒน์  บุญวัง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครุธแก้ว
3. เด็กชายเอกลักษณ์  สารสุข
 
1. นายวงค์ชัย  ประทุมวงษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงอังสุมาลิน  เกษะ
 
1. นางธนาพร  ก้อนทอง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอินธิดา  สุดตา
 
1. นางสาวประกายดาว  เกษะ
 
23 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์มวย
2. เด็กชายปาราเมศ  อดทน
 
1. นายอำนาจ  เที่ยงกระโทก
 
24 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายพีรวัส  อินปาน
2. เด็กหญิงอารยา  ซำโพธิ์
 
1. นายวิษณุ  วงศ์อ่อนตา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนรินธร  สุดตา
2. เด็กหญิงนริศรา  ชมแก้ว
3. เด็กหญิงปนิดา  ดีเมือง
 
1. นางสาวธนาพร  ก้อนทอง
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนพรัตน์  กลิ่นชาวนา
2. เด็กหญิงศิริพร  รัตนา
3. เด็กชายเอกกมล  ขำนกดี
 
1. นางธนาพร  ก้อนทอง