สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองลิ่ม
 
1. นางสาวสมพร   อาจศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงบุษยา   พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวสมพร   อาจศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชลธิชา   ทองลิ่ม
 
1. นางสาวสมพร   อาจศรี