สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  กิจกลาง
2. เด็กหญิงรัตนา  เชิดชู
3. เด็กหญิงศศิธร  แสนปัดชา
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  จงอ่อนกลาง
5. เด็กหญิงสิรามล  ขนาดกลาง
 
1. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
2. นางสาวณัฐพร   คุขุนทด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ้นสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญลอย
3. เด็กหญิงวนันดา  ทัศนปัญญา
4. เด็กหญิงเนตรนภา  จงเยือกกลาง
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  อ่อนเสมอ
 
1. นายไพรัตน์  ไปวันเสาร์
2. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายชินวัตร  โขสันเทียะ
2. เด็กชายณัชนนท์  เอี่ยมกระจ่าง
3. เด็กชายตติยภัทร  พรมน้ำ
4. เด็กชายบูชิด  จงอ่อนกลาง
5. เด็กชายเกริกเกียรติ  พวงประยงค์
6. เด็กชายเกรียงเดช  นพรัตน์
 
1. นายสุชาติ  สกุลนราแก้ว
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ป้องปิ่น