สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ด้อมสุธรรม
2. เด็กหญิงจันทิมา  ขนาดกลาง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พูนนอก
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชะโลมรัมย์
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บรรจง
6. เด็กชายนวพล  จงอ่อนกลาง
7. เด็กหญิงปนัดดา  จูหมื่นไวย์
8. เด็กหญิงปนัดดา  ด่านกลาง
9. เด็กหญิงพัชราภา  จุ้ยหมื่นไวย์
10. เด็กหญิงวนิดา  ขอมีกลาง
 
1. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
2. นายไพรัตน์  ไปวันเสาร์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ป้องปิ่น
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ขอเลื่อนกลาง
2. เด็กชายธนากร  ธนูการ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  มุ่งกลาง
4. เด็กหญิงพัชราภา  กิจกลาง
5. เด็กหญิงศศิธร  แสนปัดชา
6. เด็กหญิงสิรามล  ขนาดกลาง
 
1. นางสาวณัฐพร  คุขุนทด
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ป้องปิ่น
3. นายสุชาติ  สกุลนราแก้ว