สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงเบญญาภา  พรมน้ำ
 
1. นางสาวณัฐพิชชานันต์  น้อยคำมี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายรุ่งเพชร  เกิดจันทึก
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญส่งศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงปวริศา  มากเจริญ
2. เด็กชายเปรมปิติ  ลำขุนทด
 
1. นางสาวณัฐพร  คุขุนทด
2. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายภูผา  บรรจง
 
1. นางสาวณ้ฐพร  คุขุนทด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายพีระพงษ์  แก้วศรี
 
1. นายคันชิต  วงษ์บูชา