สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงเบญญาภา  พรมน้ำ
 
1. นางสาวณัฐพิชชานันต์  น้อยคำมี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลลิตา  เชิดชู
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญส่งศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิประภา  สมบัติวงษ์
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญส่งศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  พงษ์เจริญ
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญส่งศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายรุ่งเพชร  เกิดจันทึก
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญส่งศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  กิจกลาง
2. เด็กหญิงรัตนา  เชิดชู
3. เด็กหญิงศศิธร  แสนปัดชา
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  จงอ่อนกลาง
5. เด็กหญิงสิรามล  ขนาดกลาง
 
1. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
2. นางสาวณัฐพร   คุขุนทด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธิชา  แก้วดอนนี
2. เด็กหญิงนิตยา  เชื้อเนตร
3. เด็กหญิงวริษา  ยุวะวาสน์
4. เด็กหญิงวาสนา  อ่อนเสมอ
5. เด็กหญิงเพลินพิศ  กลองกลางดอน
 
1. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
2. นางสาวณัฐพร  คุขุนทด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ้นสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญลอย
3. เด็กหญิงวนันดา  ทัศนปัญญา
4. เด็กหญิงเนตรนภา  จงเยือกกลาง
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  อ่อนเสมอ
 
1. นายไพรัตน์  ไปวันเสาร์
2. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนฤเบศร์  ชูศรีเภท
2. เด็กหญิงนันต์ทวี  ดอนประดู่
3. เด็กชายพีรพล  บุญผ่อน
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  หงษ์โต
5. เด็กชายรุ่งเพชร  เกิดจันทึก
 
1. นายราเมศ  พุทธทอง
2. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงงามศิริ  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายจีรศักดิ์  เชิดชู
3. เด็กชายวิทยา  จ้อยสูงเนิน
4. เด็กชายวิรัตน์  แกนสันเทียะ
5. เด็กชายสหรัฐ  ใจอยู่
 
1. นายราเมศ  พุทธทอง
2. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงปวริศา  มากเจริญ
2. เด็กชายเปรมปิติ  ลำขุนทด
 
1. นางสาวณัฐพร  คุขุนทด
2. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ด้อมสุธรรม
2. เด็กหญิงจันทิมา  ขนาดกลาง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พูนนอก
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชะโลมรัมย์
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บรรจง
6. เด็กชายนวพล  จงอ่อนกลาง
7. เด็กหญิงปนัดดา  จูหมื่นไวย์
8. เด็กหญิงปนัดดา  ด่านกลาง
9. เด็กหญิงพัชราภา  จุ้ยหมื่นไวย์
10. เด็กหญิงวนิดา  ขอมีกลาง
 
1. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
2. นายไพรัตน์  ไปวันเสาร์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ป้องปิ่น
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  จงอ่อนกลาง
2. เด็กชายฤทธิไกร  บุตรวงศ์
 
1. นายสุรินทร์  สิงโหพล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายภูผา  บรรจง
 
1. นางสาวณ้ฐพร  คุขุนทด
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายพีระพงษ์  แก้วศรี
 
1. นายคันชิต  วงษ์บูชา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอนิษฐา  คำชา
2. เด็กหญิงโปรดปราน  อยู่หมื่นไวย์
 
1. นางสาวณัฐพร  คุขุนทด
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ป้องปิ่น
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภควัตร  ศรีเพชร
2. เด็กชายมนัส  จงเยือกกลาง
3. เด็กชายศิริศักดิ์  โขสันเทียะ
 
1. นายคันชิต  วงษ์บูชา
2. นางสาวณัฐพิชชานันต์  น้อยคำมี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โขสันเทียะ
 
1. นายคันชิต  วงษ์บูชา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวนันดา  ทัศนปัญญา
 
1. นายคันชิต  วงษ์บูชา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายยศกร  จับปรั่ง
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ป้องปิ่น
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรัตติกาล  แกนสันเทียะ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ป้องปิ่น
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงงามศิริ  โพธิ์ศรี
 
1. นายคันชิต  วงษ์บูชา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันททัย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ป้องปิ่น
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปริศนา  เกิดจันทึก
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ป้องปิ่น
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวนันดา  ทัศนปัญญา
 
1. นายคันชิต  วงษ์บูชา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวรวุฒิ  เศษสูงเนิน
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ป้องปิ่น
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอาริตา  จงอบกลาง
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ป้องปิ่น
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายยศกร  จับปรั่ง
 
1. นายไพรัตน์  ไปวันเสาร์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภาพร  จันทะศรี
 
1. นายไพรัตน์  ไปวันเสาร์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ขอเลื่อนกลาง
2. เด็กชายธนากร  ธนูการ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  มุ่งกลาง
4. เด็กหญิงพัชราภา  กิจกลาง
5. เด็กหญิงศศิธร  แสนปัดชา
6. เด็กหญิงสิรามล  ขนาดกลาง
 
1. นางสาวณัฐพร  คุขุนทด
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ป้องปิ่น
3. นายสุชาติ  สกุลนราแก้ว
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายชินวัตร  โขสันเทียะ
2. เด็กชายณัชนนท์  เอี่ยมกระจ่าง
3. เด็กชายตติยภัทร  พรมน้ำ
4. เด็กชายบูชิด  จงอ่อนกลาง
5. เด็กชายเกริกเกียรติ  พวงประยงค์
6. เด็กชายเกรียงเดช  นพรัตน์
 
1. นายสุชาติ  สกุลนราแก้ว
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ป้องปิ่น
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 -    
33 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาวุฒ  ทาหา
2. เด็กชายศิริภพ  จงอ่อนกลาง
 
1. นางพรพรหม  เมาะราษี
2. นายเฉลิมพงษ์  วะชีกุล
 
34 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญลอย
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  อ่อนเสมอ
 
1. นางพรพรหม  เมาะราษี
2. นายเฉลิมพงษ์  วะชีกุล
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายศิริภพ  จงอ่อนกลาง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โยสันเทียะ
3. เด็กชายเทวัญ  นาคสิน
 
1. นายเฉลิมพงษ์  วะชีกุล
2. นางพรพรหม  เมาะราษี
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนิตยา  เชื้อเนตร
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  ค้ำคูณ
3. เด็กหญิงเพลินพิศ  กลองกลางดอน
 
1. นายเฉลิมพงษ์  วะชีกุล
2. นางพรพรหม  เมาะราษี
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ้นสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สืบหาแก้ว
3. เด็กหญิงเนตรนภา  จงเยือกกลาง
 
1. นางพรพรหม  เมาะราษี
2. นายเฉลิมพงษ์  วะชีกุล
 
38 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 66 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงเนตรนภา  โสดกระโทก
 
1. นายนางณัฐฐิดา  สอนปาน