สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผังสามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายนิติภูมิ  พรหมดี
 
1. นางนิภารัตน์  เงินวิเศษ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายภัทรพล  สิงห์สถาน
 
1. นางนิภารัตน์  เงินวิเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงโสพิตา  คงพันปี
 
1. นายปัญญา  บรรทัดเที่ยง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  นามเพ็ชร์
 
1. นายปัญญา  บรรทัดเที่ยง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุวารินทร์  ปาจันทร์
 
1. นายปัญญา  บรรทัดเที่ยง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวิริยาพร  พาน้อย
 
1. นายปัญญา  บรรทัดเที่ยง