สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  เหรียญพานรอง
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.65 ทอง 10 1. เด็กชายนาคินทร์  จันทร์สุ
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธันวา  หาญธงชัย
 
1. นางกุหลาบ  ปิยะนุช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายบัญชา  นาคสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เทียมทอง
 
1. นางกุหลาบ  ปิยะนุช
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  เชิงสะอาด
 
1. นายสุขสกล  พงษ์พรหม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุญคง
 
1. นายสุขสกล  พงษ์พรหม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  ดีคำไฮ
2. เด็กชายธนกฤต  สากล
3. เด็กชายนพดล  ศรีหาบุตร
4. เด็กชายนัฐพงษ์  บรรดาศักดิ์
5. เด็กชายยุทธภูมิ  เนื่องชมภู
6. เด็กชายวันมงคล  ทันบาน
7. เด็กชายศักรินทร์  มีทะโจร
8. เด็กชายสุชาดา  ทนอุป
 
1. นายวิรุต  หนองหงอก
2. นายจริยันต์  สุวรรณประเวก
3. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดีจอม
2. เด็กหญิงศิริกานดา  ยาชมภู
3. เด็กหญิงสโรชา  สกุแก้ว
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์กรณ์  ศิริแก้วเลิศ
2. เด็กชายพีระพล  ดวงชาคำ
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายการินทร์  วัฒนสุข
2. เด็กชายณัชชา  มณีแสง
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชากร  ไกรศรรัตน์
2. เด็กหญิงนันทวัน  วุฒิกุล
3. เด็กหญิงผกามาศ  หนูกระโทก
 
1. นางจุทามาส  สุวรรณประเวก
2. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เวียร์ศิลป์
2. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ติสี
3. เด็กหญิงพัชรี  สมสาย
 
1. นางจุทามาส  สุวรรณประเวก